Coaching Wingwave® i la bona formulació d'objectius

El món empresarial funciona a base d’establir objectius i tot el procediment per arribar a assolir-los; estem parlant de planificar una seqüència d’accions a realitzar que si estan ben pensades i organitzades ens condueixen a l’èxit.

Dit així sembla fàcil, però la realitat ens mostra que no sempre flueix d’aquesta manera. És ben conegut que perquè un objectiu arribi a bon port ha de complir com a mínim aquests condicionants:

  • Formulat en positiu
  • Concret (què?)
  • Tempo marcat (quan?),
  • Realitzable
  • Autorresponsabilitzar-se (depèn de mi?)
  • Contextualitzat (on? amb qui? com?)
  • Ecològic (et compensa aquest objectiu?).

El nostre cervell és com un taxi, necessita les indicacions precisses per poder tenir clar a on vols anar.

Ara bé, hi ha el factor estrès que també cal tenir en compte i que influeix en l’ecologia, i en realitat, extensible a cada paràmetre esmentat. És molt important que quan ens estem plantejant un objectiu revisem qui som nosaltres i com ens sentim “com si” ja l’haguéssim aconseguit (visualització de la situació en el futur). Llavors, quan li demanem al nostre cervell que visualitzi com seria per la persona haver aconseguit l’èxit del projecte i al cos que senti la sensació, és possible que surti alguna emoció o creença limitant, com “jo no m’ho mereixo”, que generi un estrès del tipus emocional i físic i que d’una manera inconscient sigui una barrera per arribar-hi, tot manifestant-se amb la procrastinació de les esmentades accions i tasques per assolir-lo.

Mitjançant el test miostàtic O-ring, revisem la nostra fortalesa interna davant de cada acció a realitzar, i si hi ha factors d’estrès els solucionarem amb l’estimulació bilateral en el mateix moment en que siguin detectats.

A més a més, si el cos ho demana s’anclen i es reforcen tots els recursos que siguin necessaris, com la paciència, la serenitat, la tranquilitat, etc.

Descobreix més sobre la metodologia wingwave®!